SVM Microwaves s.r.o. - výzkum, vývoj a výroba elektronických zařízení

ceština  
Home »  programy »  síťový management ZEUS »  síťový management ZEUS - doplňkové informace


Mikrovlnné spoje

Antény

Software

Další produkty


Strojírenská 259
areál Volta Real
150 00 Praha 5
tel.: +420 242 413 030
fax: +420 251 562 415
mobil:
+420 603 477 901
http://www.svm.cz
e-mail:info@svm.cz

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

ZEUS – management pro moduly mikrovlnných radioreléových pojítek SARS 11 a SDM 10

Popis systému

ZEUS je monitorovací systém, který neustále dohlíží na radioreléovou spojovací síť a vyhodnocuje její stav. Ze všech instalovaných radioreléových modemů se přenášejí hodnoty napětí a některé stavové signály. Po jejich vyhodnocení je v případě překročení stanovených mezí operátor na tuto skutečnost upozorněn.

Systém ZEUS provádí komplexní analýzu spojovací sítě a hlásí všechny odhalené nesrovnalosti. Tím významně přispívá ke snížení poruchovosti a lepšímu zabezpečení funkce sítě, svou profylaktickou funkcí předchází vzniku závad, udržuje vysokou kvalitu systému.

Propojení jednotlivých bodů sítě probíhá mimo hlavní abonentní kanály po zvláštním služebním kanále. Služební kanál každého spoje je zapojen do mikropočítače modemu radioreléového spoje. Kromě přenosu příkazů vlastního monitorovacího systému mohou být služebním kanálem přenášeny také abonentní signály a data.

ZEUS - schema 1
zpět

Řídící pracoviště

Řídící pracoviště tvoří počítač se síťovým managementem ZEUS zapojeným do radioreléového modemu centrálního uzlu. Odtud se pak provádí komunikace s ostatními instalovanými modemy ve spojovací síti. Veškerá zjištěná data lze také poskytnout vzdálenému centrálnímu managementu.

ZEUS - schema 2
zpět

Podřízená pracoviště

Z centrálního počítače se systémem ZEUS lze pohodlně zjišťovat aktuální hodnoty napětí a některých signálů v jednotlivých uzlech, která tvoří podřízená pracoviště. Kromě toho je možné některé hodnoty i změnit, nebo provést inicializaci zařízení.

ZEUS - schema 3
zpět

Monitorování a dálkové řízení spojovacích zařízení

Úkolem monitorování je nahradit práci servisního pracovníka přímo v objektech, kde je zařízení umístěno. Jedná se o servisní práce jako je diagnostika, lokalizace a předvídání závad zařízení nebo předcházení systémových problémů. Pro vlastní systém monitoringu je třeba jednoduchým a levným způsobem nahradit servisní měřící přístroje, zvolit vhodné metody provozní kontroly a také vytvořit vhodné nástroje pro případné řešení problémů.

Je třeba zvážit, jaké elektrické veličiny je třeba znát pro úspěšné provedení analýzy závady na analogovém zařízení typu mikrovlnného radioreléového spoje. Je zřejmé, že připadají v úvahu zejména tyto veličiny, resp. měřící postupy:

a) stejnosměrná a střídavá napětí
b) stejnosměrné a střídavé proudy
c) úroveň signálu (vf, mf, …)
d) kmitočet
e) různé logické stavy
f) komplexní měřící algoritmy – např. přímé měření chybovosti datového kanálu (BER)
Je zřejmá základní podmínka účelnosti takového monitorovacího systému: systém musí přinést ekonomický efekt. Tuto podmínku plní už svojí základní filozofií, tedy analýzou zařízení na dálku. To však nesmí být vyváženo nákladným obvodovým řešením měření výše uvedených veličin a) až f) a to třeba i na úkor přesnosti měření. Je třeba se omezit na jednoduché měřící metody, případně měření provádět nepřímo.

V modemech spojů SARS 11 a SDM 10 je měření stejnosměrného napětí provedeno pomocí jednoho 10-ti bitového A/D převodníku a analogového multiplexeru (přepínače 8 na 1). Je třeba srovnat rozdíly mezi hodnotami měřených napětí (např. za pomoci odporového děliče nebo zapojení s operačním zesilovačem). (ad a))

Měření proudů lze převést na měření napětí na rezistoru a pomocí diferenciálního zesilovače toto napětí přivést na vstup A/D převodníku (analogového multiplexeru). (ad b))

Střídavé průběhy, zejména napájecích napětí (proudů), lze měřit obdobně s předřazeným usměrňovačem.

Nízké úrovně úrovně střídavých signálů je třeba měřit nepřímo převodem na stejnosměrné napětí, např. za pomoci obálkového detektoru. Tento způsob většinou přinese dostatek informace pro další posouzení. (ad c))

V mnoha případech je zcela postačující pouhé měření stavů (např. je/není úroveň signálu dostačující). Je třeba také přenášet stavy zachycení fázových smyček nebo stavy logiky v digitální části zařízení (např. přetečení vstupní fronty). Obecně lze tyto stavy popstat logickými stavy (0, 1) měřených signálů, jejichž výstupy jsou zpracovány následnými logickými obvody. (ad e))

Způsob kontroly kmitočtu je závislý na požadované přesnosti měření. Je možné využít časovačů (čítačů) v mikropočítači nebo kmitočet nepřímo odvodit například z ladícího napětí na VCO.

U mikrovlnných spojů se z každého radioreléového modemu přenáší tyto základní údaje:
 • Ladící napětí přijímače
 • AFT
 • AGC
 • Napětí vysílače
 • Napájecí napětí
 • Údaje o synchronizaci
 • Detekce subnosné
 • Další informace převzaté z UPS a dalších připojených zařízení
U všech těchto hodnot lze definovat meze, při jejichž překročení je upozorněn operátor.

Systém monitoringu je vhodné doplnit alespoň omezenými možnostmi vzdáleného zásahu do zařízení. Tento zásah by měl umožnit přesnou lokalizaci závady (v případě sítě RR spojů), případně nápravu jednoduchých problémů nebo dálkové překonfigurování modemů (např. při změně přenosové rychlosti).

Tento požadavek lze snadno realizovat za pomoci logických výstupů mikropočítače, na něž navazují příslušné výkonné logické obvody.

Nastavování analogových hodnot – např. napětí – lze provádět za pomoci D/A převodníku, nebo pulzně šířkového modulátoru, je však třeba zvážit požadovanou přesnost výstupní hodnoty napětí a spolehlivost převodu.

U mikrovlnných spojů lze dálkově nastavovat:
 • Ladící napětí přijímače, resp. dělící poměr do kmitočtové ústředny (podle typu tuneru)
 • Uzavřít komunikaci do smyčky pro měření
 • Přepnout komunikaci na liniový modem a zpět
 • Nastavit přenosovou rychlost (podle typu modemu)
 • Nastavit typ rozhraní (DTE/DCE) (podle typu modemu)
 • Uvedení do přednastaveného stavu
Dále lze vyvolat:
 • Reset celého modemu (resp. jeho digitální části)
 • Spustit komplexní měřící algoritmus (např. měření BER)
Dálkové nastavení výše uvedených parametrů se provádí v počítači v přehledně uspořádaném dialogovém okně.

Všechny změny se v podobě požadavků okamžitě posílají servisním kanálem do cílového radioreléového modemu, kde jsou akceptovány. Operátor tedy může takto velmi efektivně ovládat celou spojovací síť. zpět

Servisní kanál

Je určen k předávání informací mezi centrálním uzlem a jednotlivými uzly ve spojovací síti. Při komunikaci se dodržuje paketový potvrzovaný protokol Z1. Jednotlivé modemy mohou komunikovat nejen s centrálním uzlem, ale i mezi sebou.

Prakticky je servisní kanál realizován jako transparentní, tj. všechna data jsou dostupná v každém uzlu sítě RR spojů.

Na modemu jsou instalována asynchronní rozhraní RS232. Radiovou cestou je servisní kanál přenášen nezávisle na hlavních abonentních kanálech ve zvláště vyhražené části spektra.

zpět

Přenos abonentních signálů

Management ZEUS může zprostředkovat i přenos dalších signálů, stanovených uživatelem spojovacího systému (zákaznických dat, stavu UPS, teplota v objektu, propojení objektových ústředen elektronického zabezpečovacího systému k pultu centrální ochrany a jiné).

zpět

Přenos zákaznických dat

Systém ZEUS umožňuje kromě přenosu abonentních signálů také přenos zákaznických dat na vyšší úrovni. Vstupní data jsou přivedena do radioreléového modemu s instalovanou mikroprocesorovou kartou. Odtud jsou servisním kanálem v podobě datagramů odesílána do centrálnímu uzlu. Zde jsou dekódována počítačem a předána ke zpracování zákaznické aplikaci, která běží paralelně se systémem ZEUS.

Přijatá zákaznická data jsou předána předdefinované aplikaci, která s nimi může dále libovolně nakládat. Předání dat se uskutečňuje programově voláním procedur dané aplikace. Transparentní tok dat není ovšem zaručen.

Tento způsob přenosu dat je výhodný hlavně pro přenos automaticky generovaných informací, zvláště pak logu, který obsahuje informace o zákaznickém zařízení. Tyto informace lze v centrálním počítači archivovat nebo jinak zpracovávat.

ZEUS - schema 4
zpět

Programové vybavení

Systém ZEUS vyžaduje ke svému běhu prostředí Windows 95, od kterých přebírá styl uživatelského rozhraní.

Systém lze nakonfigurovat tak, aby byl při každém startu počítače automaticky spuštěn. Ovládání programu je uživatelsky přátelské a práce s ním není nikterak náročná. Na základní ploše je přehledně znázorněna mapa monitorované sítě. Pomocí polohovacího zařízení (myši) může operátor velmi jednoduše zjistit všechny dostupné informace z libovolného uzlu v síti. Menu programu je logicky uspořádáno a obsahuje mnoho užitečných funkcí. V rámci managementu lze např. spustit prohlížeč logu, editor map a jiné podpůrné programy. Práci s programem usnadní také sada tlačítek s ikonami pro přímé vyvolání funkce.

Všechny zjištěné informace jsou archivovány v podobě zkomprimovaného logu na pevný disk. Odtud je lze kdykoliv načíst a dále zpracovávat (vyhledávat, tisknout, exportovat do formátu vybraného textového editoru).

Systém vede evidenci operátorů, kteří s managementem pracují, přičemž lze definovat jejich hesla a práva pro střežené části programu.

Z programu lze všechny dostupné informace vytisknout na tiskárně, včetně logu a schematického znázornění sledované spojovací sítě.

Do systému lze doplňovat různé moduly, které mohou zvýšit efektivitu správy zařízení.

zpět

Vzdálená správa zařízení po internetu a intranetu

Pokud je počítač připojen do počítačové sítě a v prostředí Windows 95 je nainstalována podpora TCP/IP, je možné ovládat celý management ze vzdáleného počítače pomocí protokolu SNMP a síťové služby TELNET. Systém také může spolupracovat s WWW serverem. Uživatel si pak pomocí standardních WWW prohlížečů (Netscape, MS Explorer) vzdáleně zobrazí stav monitorovaného zařízení.

zpět

Dial-up připojení

Se systémem ZEUS je možné spolupracovat i pomocí modemu připojeného na telefonní linku. V tom případě je třeba nainstalovat dial-up server, který bude se vzdáleným uživatelem navazovat spojení. Jakmile je spojení úspěšně navázáno, může uživatel využít všech výhod systému, jako jsou služby TELNET, SNMP a WWW. Pochopitelně lze provést i download logu.

ZEUS - schema 5
zpět

Potřebná konfigurace počítače

Softwarové nároky
Nainstalované Windows 95. Pokud má systém umožňovat ovládání ze vzdáleného počítače, je třeba mít nainstalovanou podporu TCP/IP. Pro vzdálenou správu přes modem je třeba nainstalovat Dial-up server, který je součástí balíku Windows 95 Plus!.

Minimální konfigurace počítače
Odpovídá výše zmíněnému systému, tj. aspoň procesor 386DX, takt 33MHz, 16 MB paměti. Vyžadován je koprocesor.

Doporučená konfigurace počítače
Vzhledem k nárokům operačního systému Windows 95 je zapotřebí procesor Pentium. Čím více paměti, tím lépe, tedy aspoň 16 MB.

Potřebný hardware

 • monitor SVGA 1024x768 nebo lepší
 • pevný disk dostatečné velikosti (alespoň 850 MB)
 • jeden volný sériový port (COM) pro komunikaci
 • myš
 • pokud má ZEUS hlásit akusticky poplach, hodí se zvuková karta
zpět

Shrnutí

Síťový management ZEUS významně zdokonalí instalaci spojovací sítě. Díky trvalému zjišťování stavu všech registrovaných uzlů v síti umožňuje téměř okamžité upozornění operátora na zjištěné nesrovnalosti. Tím přispívá ke snížení poruchovosti sledované spojovací sítě. Funkci sledované sítě lze tímto systémem bez námahy v krátkém čase kompletně analyzovat.

K dispozici je demoverze systému ZEUS, kterou Vám rádi poskytneme na požádání.

zpět

SNMP agent systému ZEUS

Co je to MIB ?

MIB (Management Information Base) je databáze na straně SNMP agenta, která dovoluje jednoznačně identifikovat informace využívané systémem správy. V databázi MIB systému ZEUS je uložen celkový stav spravovaných modemů. Aby mohl SNMP manager tyto informace získat, musí znát strukturu MIB.

Popis MIB

Následující řádky popisují databázi MIB modulu pro radiová pojítka systému ZEUS. Tento výpis v jazyce ASN.1 je připraven pro zpracování a registraci SNMP managerem.

ZEUS-MIB { iso org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) 4462 1 }

DEFINITIONS ::= BEGIN

-- Nazev:       MIB systemu Zeus - modul radiovych pojitek
-- Datum:       28.6.1997
-- Sestavil:    Jiri Smitka <smitka@mbox.icom.cz>

IMPORTS
        private, enterprises, OBJECT-TYPE, TimeTicks, IpAddress, Counter, Gauge FROM RFC1065-SMI;

svm             OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 4462 }
zeus            OBJECT IDENTIFIER ::= { svm 1 }
mrp             OBJECT IDENTIFIER ::= { zeus 1 }

-- ***************************** univerzalni *****************************

mrpPocetModemu OBJECT-TYPE
 SYNTAX INTEGER
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Počet modemů v tabulce mrpTable."
 ::= { mrp 1 }

mrpTable OBJECT-TYPE
      SYNTAX SEQUENCE OF MrpEntry
      ACCESS not-accessible
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Seznam modemů. Počet modemů je dán hodnotou mdmPocetModemu."
 ::= { mrp 2 }

mrpNazev OBJECT-TYPE
 SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Nazev MRP."
 ::= { mrp 3 }

mrpVerze OBJECT-TYPE
 SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Verze MRP."
 ::= { mrp 4 }

mrpAutor OBJECT-TYPE
 SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Autor MRP."
 ::= { mrp 5 }

-- ***************************** jednotlive modemy ***********************

mrpEntry OBJECT-TYPE
      SYNTAX MrpEntry
      ACCESS not-accessible
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Element v tabulce mrpTable."
      INDEX  { ifIndex }
      ::= { mrpTable 1 }

MrpEntry ::= SEQUENCE {
      mrpMisto
          DisplayString,
      mrpAdresa
          INTEGER
      }

mrpAdresa OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..4))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Adresa modemu."
      ::= { mrpEntry 1 }

mrpUzel OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Název lokality s modemem."
      ::= { mrpEntry 2 }

mrpProtiUzel OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Název lokality s protějším modemem."
      ::= { mrpEntry 3 }

mrpTypUzlu OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      SYNTAX INTEGER {
                      neznamy(1),   -- none of the following
                      koncovy(2),
                      retranslacni(3),
                      restr_obdboc(4,
                      centralni(5)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Typ uzlu."
      ::= { mrpEntry 4 }

mrpModemZariz OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Typ modemu."
      ::= { mrpEntry 5 }

mrpUzelZariz OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Zařízení v uzlu."
      ::= { mrpEntry 6 }

mrpAktualizace OBJECT-TYPE
      SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Datum a čas poslední aktualizace údajů."
      ::= { mrpEntry 7 }

mrpSigAGC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu AGC."
      ::= { mrpEntry 10 }

mrpSigAFT OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu AFT."
      ::= { mrpEntry 11 }

mrpSigBB OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu BB."
      ::= { mrpEntry 12 }

mrpSigSDC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu SDC."
      ::= { mrpEntry 13 }

mrpSigSAC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu SAC."
      ::= { mrpEntry 14 }

mrpSigTUNE OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota signálu TUNE."
      ::= { mrpEntry 15 }

mrpSig12V OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota napájení 12V."
      ::= { mrpEntry 16 }

mrpSig24V OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Hodnota napájení 24V."
      ::= { mrpEntry 17 }

mrpErrAGC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu AGC."
      ::= { mrpEntry 20 }

mrpErrAFT OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu AFT."
      ::= { mrpEntry 21 }

mrpErrBB OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu BB."
      ::= { mrpEntry 22 }

mrpErrSDC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu SDC."
      ::= { mrpEntry 23 }

mrpErrSAC OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu SAC."
      ::= { mrpEntry 24 }

mrpErrTUNE OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí signálu TUNE."
      ;::= { mrpEntry 25 }

mrpErr12V OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí napájení 12V."
      ::= { mrpEntry 26 }

mrpErr24V OBJECT-TYPE
      SYNTAX INTEGER {
                      ok(0),
                      malo(1),
                      moc(2)
                      }
      ACCESS read-only
      STATUS mandatory
      DESCRIPTION
              "Detekce překročení mezí napájení 24V."
      ::= { mrpEntry 27 }

END

zpět


Novinky
ISO 9001
Naše firma získala certifikát ISO 9001
Aktualizace našich WWW stránek
Byly upraveny stávající WWW stránky naší společnosti. Doufáme, že se vám budou líbit a že na nich najdete vše, co hledáte.Poslední aktualizace:
17.04.2018, 13:00


 

© 2000-2005 SVM microwaves s.r.o., designed by GA-studio 2005